logo

Weź udział w loterii

Złóż swoją deklarację podatkową za rok 2020 w jednym z dwóch gdyńskich Urzędów Skarbowych (osobiście lub przez internet)

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do 15.05.2021

Czekaj na losowanie 20.05.2021.
Powodzenia!

Formularz zgłoszeniowy

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia. Dane osobowe uczestników będą więcej...przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem loterii promocyjnej „ROZLICZ PIT W GDYNI”., opublikowaniem wyników i wizerunków jej laureatów na stronie www.pitwgdyni.pl i www.gdynia.pl oraz wydaniem nagród. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 – dalej RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Dane będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo 6 mies. po jej zakończeniu, jako czas niezbędny do obsługi reklamacji lub do momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane laureatów Loterii będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Administratorem danych osobowych laureatów Loterii pozyskanych od Organizatora w związku z kampanią informacyjno-promocyjną jest Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, tel.: +48 (58) 626-26-26, fax: +48 (58) 620 97 98, e-mail: umgdynia@gdynia.pl. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@gdynia.pl lub pisemnie na adres Administratora. Dane laureatów Loterii będą przetwarzane w celu promocji Gminy Miasta Gdynia na podstawie art.6 ust.1 lit. e RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dane osobowe laureatów w postaci wizerunku będą przetwarzane na podstawie odrębnie wyrażonej przez te osoby zgody. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, a następnie archiwizowane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane przetwarzane na podstawie zgody (dot. wizerunku) będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcami danych osobowych laureatów mogą być podmioty publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym, a także podmioty świadczące usługi z zakresu obsługi technicznej i serwisowej stron internetowych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz dostawcy serwisów społecznościowych. Nie przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe. Nie będą one również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Laureat Loterii ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych czy też prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
mniej...

Nagrody

Gdynia to moje miasto

Pytania i odpowiedzi

_KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII?

W Loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Gdyni, która złożyła deklarację podatkową PIT za rok 2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w jednym z Urzędów Skarbowych w Gdyni, właściwym miejscowo ze względu na adres jej zamieszkania, wskazując w deklaracji podatkowej PIT Gdynię, jako adres zamieszkania. Dotyczy to również osób rozliczających się wspólnie, emerytów, rencistów, cudzoziemców, osób prowadzących działalność gospodarczą – o ile wskazały w deklaracji podatkowej PIT – Gdynię jako miejsce zamieszkania. Z loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora i Urzędu Miasta Gdyni, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Gdynia i ich zastępcy oraz członkowie zarządów gminnych osób prawnych jak również członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Członkiem najbliższej rodziny są: małżonkowie, rodzice, dzieci, przysposobieni, przysposabiający, rodzeństwo. Pracownikiem jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilno-prawnej (umowy o dzieło, umowy zlecenie).

_CZY SĄ JAKIEŚ OGRANICZENIA WIEKOWE UDZIAŁU W LOTERII?

W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Gdyni, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2020 rok w jednym z dwóch urzędów skarbowych w Gdyni, właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania, tj. wskazała w deklaracji podatkowej PIT – Gdynię jako miejsce zamieszkania.

_CO OZNACZA „MIEJSCE ZAMIESZKANIA” W ROZUMIENIU PRZEPISÓW PODATKOWYCH?

Według definicji miejsce zamieszkania znajduje się tam, gdzie znajduje się „ośrodek interesów życiowych” (osobistych i gospodarczych) danej osoby. Przy czym interesy osobiste rozumiane są jako powiązania rodzinne, towarzyskie, aktywność społeczna, obywatelska, działalność polityczna w organizacjach społecznych etc. Natomiast ośrodek interesów gospodarczych oznacza przede wszystkim działalność zarobkową (praca, działalność gospodarcza, źródła dochodów, inwestycje, majątek etc.).

_CZY LOTERIA PRZEZNACZONA JEST TYLKO DLA OSÓB, KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W GDYNI PO RAZ PIERWSZY?

Nie. Loteria skierowana jest do wszystkich podatników rozliczających PIT za 2020 rok w Gdyni, tj. wszystkich, którzy w deklaracji wpisali gdyński adres zamieszkania – zarówno tych, którzy rozliczają się tutaj po raz pierwszy, jak i tych, którzy robią to od lat.

_DO KIEDY MOŻNA ZGŁASZAĆ UDZIAŁ W LOTERII?

Do dnia 10.05.2021 do godz. 23:59:59.

_JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ PIT, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII?

Zeznanie podatkowe za 2020 rok należy złożyć w terminie i w sposób określony aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Od dnia 15 lutego 2021 roku na stronie www.podatki.gov.pl dostępne będzie dla każdego podatnika zeznanie roczne PIT-28, PIT-37, PIT-36 lub PIT-38 przygotowane przez Urząd Skarbowy. Więcej informacji o tej usłudze można uzyskać pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ . Zeznanie podatkowe przygotowane według zasad wyżej określonych można zaakceptować lub odrzucić. W przypadku odrzucenia należy analogicznie, jak w latach ubiegłych, dokonać rozliczenia na właściwym formularzu i przekazać do Urzędu Skarbowego osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 30.04.2021 r. Jeśli nie zrobimy nic, wówczas 30 kwietnia 2021 r. zeznanie przygotowane przez Urząd Skarbowy zostanie uznane za złożone. Ważne jest, aby wpisać w deklaracji gdyński adres zamieszkania oraz zachować potwierdzenie jej złożenia.

_CZY PRZY ZGŁASZANIU UDZIAŁU W LOTERII MUSZĘ ZAŁĄCZAĆ KOPIĘ DEKLARACJI PIT LUB POTWIERDZENIE JEJ ZŁOŻENIA?

Nie. Dokumenty trzeba będzie okazać dopiero po wygraniu którejś z nagród. Organizator poprosi o kopię pierwszej strony deklaracji PIT za rok 2020 (z zakrytymi ewentualnymi danymi finansowymi) oraz, w niektórych przypadkach, będzie mógł również żądać zaświadczenia potwierdzającego złożenie deklaracji wydanego przez Urząd Skarbowy w Gdyni właściwy ze względu na adres zamieszkania Laureata.

_CZY ZAMIAST WYLOSOWANEJ NAGRODY MOŻNA OTRZYMAĆ JEJ RÓWNOWARTOŚĆ W GOTÓWCE?

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny (gotówkę).

_KTO MA ZAPŁACIĆ PODATEK OD NAGRODY?

Organizator. W wartość nagrody głównej tj. samochodu wliczona jest dodatkowa kwota pieniężna, która nie podlega wypłacie na rzecz laureata, ale przeznaczona zostanie na zapłatę zryczałtowanego podatku od nagrody.

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu!

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@grzegrzolka.com lub pisząc na adres: Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o; ul. Janka Wiśniewskiego 13; 81-335 Gdynia z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych".